• Header 1600x500

Handläggning av disciplinärenden

Anmälan inkommer till ÖGF

För att en anmälan skall vara giltig måste den inkommit senast två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd.
Ett bestraffningsärende får tas upp till behandling endast efter skriftlig anmälan. Anmälan, som måste vara undertecknad av anmälaren, skall innehålla:

  • Namn på den anmälde.
  • Tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången.
  • Beskrivning av närmaste omständigheter rörande det inträffade.
  • Uppgifter om den bevisning som åberopas.

Informationen går ut till berörda parter

ÖGFs juridiska kommitté tillskriver berörda parter och begär in skriftliga redogörelser. Parterna har 14 dagar på sig att inkomma med svar.

Svar inkommer

Juridiska kommittén tar eventuellt ytterligare underhandskontakt för kompletteringar i ärendet.
Muntligt förhör bör hållas om den anmälde bestrider förseelsen och den skriftliga utredningen inte visar att han är skyldig.
Muntligt förhör skall hållas när den anmälde så begär. Sådan begäran kan dock avslås om förhöret inte är till nytta för utredningen.

Möte och beslut

Handläggningen av ett bestraffningsärende kan ske både skriftligt och muntligt och skall ske med största skyndsamhet.
Sedan fyra år förflutit från dagen för förseelsen får påföljd inte i något fall ådömas.

Delgivning av beslut

Beslut skall genast och i vart fall senast inom tre dagar sändas i brev till parterna och den anmäldes golfklubb.

Överklagande av beslut

Beslut i bestraffningsärende får överklagas hos SGF – Juridiska nämnden – såväl av den anmälande som bestraffad part. Klagoskrift skall inges senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

 


 

Juridiska kommittén- dokument

pdf Mall för anmälan av disciplinärende

pdf Handläggningsprocess för Juridiska kommittén inom ÖGF

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 19 golfklubbar med över 30.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2022 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Björn Gustafsson